กฎระเบียบของโรงเรียน

ห้ามสวมใส่สิ่งของมีค่ามาโรงเรียน ถ้าหากมีการสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ห้ามนำของเล่นส่วนตัวมาเล่นที่โรงเรียนหากมีการชำรุดหรือสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ปกครองไม่ควรให้นักเรียนนำเงินมาโรงเรียน

เวลาเรียน

เปิดสอน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น.

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การจำหน่ายนักเรียน
นักเรียนขาดเรียนเกิน 30 วัน โดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบ
เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งโรงเรียนได้ทวงถามตาม
  กำหนดเวลาแล้วแต่ยังไม่นำเงินมาชำระหรือไม่แจ้งเหตุผลการขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน

การลาออก

ผู้ปกครองต้องแจ้งความประสงค์ให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งด้วยตนเอง ก่อนวันที่ 30 เมษายน ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในปีการศึกษาต่อไป

การรับ-ส่งนักเรียน

ผู้ปกครองต้องส่งนักเรียนให้ถึงครูเวรหน้าประตูโรงเรียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. -08.20 น.
ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนกลับเวลา 15.30 น.
ผู้ปกครองจะมารับนักเรียนกลับหลังเวลา 17.00 น. กรุณาแจ้งให้คุณครูประจำชั้นทราบล่วงหน้า